header

สื่อการเรียนรู้สนับสนุนการดำเนินงานคัดกรอง

และบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

คลิกเลย

หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการดำเนินงานคัดกรอง
และบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทนำ
  • 1.1 แนะนำหลักสูตร
  • 1.2 สถานการณ์แนวทางกรพัฒนากรดำเนินงานคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
  • 1.3 ผลของสุราที่มีต่อระบบประสาทและสมอง (Alcohol and Brain)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมรรถนะการให้บริการคัดกรอง และประเมินผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
  • 2.1 การคัดกรองประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST 7 ข้อคำถาม)
  • 2.2 การประเมินผู้ป่วยเสพติดสุรา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมรรถนะการให้บริการบำบัดแบบสั้น
  • 3.1 ทักษะการใช้ Motivational Interviewing แบบพื้นฐาน
  • 3.2 การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice)
  • 3.3 การให้คำปรึกษาแบบสั้น (Brief Counseling)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมรรถนะการให้ความช่วยเหลือและการติดตาม
  • 4.1 การให้คำแนะนำครอบครัว
  • 4.2 การติดตามเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้ป่วยสุรา
  • 4.3 การช่วยเหลืออาการขาดสุราเบื้องต้นและการส่งต่อ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์และออนไลน์
  • 5.1 ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติดทางโทรศัพท์ (สายด่วนเลิกเหล้า 1413)
   • 5.1.1 แนะนำศูนย์
   • 5.1.2 รูปแบบการให้บริการในแต่ละช่องทาง
   • 5.1.3 ผลการดำเนินงานให้บริการปรึกษาทางโทรศัทท์
  • 5.2 สายด่วนยาเสพติด 1165 และแอปพลิเคชั่นห่วงใย
  • 5.3 สายด่วนสุขภาพจิต 1323
ระบบสามารถทำงานได้ดีกับ Browser อย่างน้อย Google Chrome เวอร์ชั่น 61 ขึ้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 56 ขึ้นไป และ Safar เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป